Mikä Energiatodistus on | Rakennusvalvonta | Oulun kaupunki

Näin Oulun rakennusvalvonta kertoo energiatodistuksesta:

 

Mikä energiatodistus on?

Energiatehokkuus on rakennuksen, ei käyttäjien, ominaisuus. Käyttäjien erilaiset asumistavat ja rakennuksen asukasmäärä vaikuttavat rakennuksen toteutuneeseen energiankulutukseen huomattavasti, jolloin itse rakennusten energiankulutusta ei voida vertailla luotettavasti.

Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen suunnittelu-, rakentamis-, myynti- ja vuokraustilanteessa.Vertailukelpoinen todistus antaa tärkeää ja luotettavaa tietoa ostopäätöksessä, joka on useimmille meistä elämän suurin hankinta.Vanhojen rakennusten tiedossa olevat, toteutuneet ostoenergiankulutukset on lisättävä lain mukaan myös energiatodistukseen.

Lisäksi energiatodistus sisältää ammattilaisten laatimia säästösuosituksia, joiden avulla voi parantaa energiatehokkuutta.

Mikä on energiatodistus? Ympäristöministeriön opastus

Kysymyksiä ja vastauksia energiatodistuksesta – YM

…………………………………………………………………………………………………………………..

Rakennusvalvonta edellyttää energiatodistuksen laatimista rakennusluvan yhteydessä, kun kyseessä on energiaa käyttävä uudisrakentamiskohde.

Energiatodistusvelvollisuus ei koske seuraavia rakennuksia:

1) rakennusta, jonka pinta-ala (lämmitetty nettoala) on enintään 50 neliömetriä;

2) loma-asumiseen tarkoitettua rakennusta, jota ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen;

3) tilapäistä tai määräaikaista rakennusta;

4) teollisuus- ja korjaamorakennusta, uimahallia, jäähallia, varastorakennusta, liikenteen rakennusta sekä rakennukseen liittyvää tai erillistä moottoriajoneuvosuojaa;

5) muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettua maatilarakennusta, jossa energiantarve on vähäinen tai jota käytetään alalla, jota koskee kansallinen alakohtainen energiatehokkuussopimus;

6) rakennusta, joka on suojeltu maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisella kaavalla, valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/1985), rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) tai sitä edeltävien lakien mukaisella päätöksellä taikka rakennusta, joka sijaitsee maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen (SopS 19/1987) mukaisessa maailmanperintöluetteloon hyväksytyssä kohteessa tai on kohteena viranomaisten välisessä rakennuksen suojelua koskevassa sopimuksessa;

7) kirkkoa tai muuta uskonnollisen yhteisön omistamaa rakennusta, jossa on vain kokoontumiseen tai hartauden harjoittamiseen taikka näitä palvelevaan toimintaan tarkoitettuja tiloja;

8) kasvihuonetta, väestönsuojaa tai muuta rakennusta, jonka käyttö tarkoitukseensa vaikeutuisi kohtuuttomasti, jos niihin sovellettaisiin rakennusten energiatehokkuutta koskevia säännöksiä ja määräyksiä; eikä

9) puolustushallinnon käytössä olevaa rakennusta.

…………………………………………………………………………………………………………………

Energiatodistuksen saa laatia pätevöitynyt energiatodistuksen laatija, joka on rekisteröity energiatodistusten laatijoista pidettävään rekisteriin (ARA). Vaativuustasot ovat perustaso (esim pientalot) ja ylempi taso (jäähdytetyt rakennukset, dynaaminen laskentamenetelmä).

Alkuperäinen julkaisu: Energiatodistus – Rakennusvalvonta – Oulun kaupunki

Uudelleenjulkaisu: Energiatodistus Uutiset | Kilpailuta Energiatodistus