Milloin energiatodistus tarvitaan ja milloin energiatodistusta ei tarvita?

Energiatodistus vaaditaan pääsääntöisesti kaikilta niiltä rakennuksilta, joita koskevat myös rakentamismääräysten vaatimukset.

Energiatodistus voidaan laatia myös kevennetyn menettelyn mukaisesti tietyissä erityistilanteissa.

Energiatodistuksen hankinnasta vastaa rakennuksen omistaja.

Energiatodistus on pakollinen kaikille uusille rakennuksille

Uudisrakennuksen energiatodistus tulee esittää kun rakennuslupaa haetaan. Todistuksella osoitetaan rakennuksen arvioitu energiatehokkuus.  Todistus on korvattava täydennetyllä tai tarkennetulla todistuksella ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos todistus on lupavaiheessa puutteellinen tai tiedot tarkentuvat hankkeen edetessä.  Rakennus katsotaan otetuksi käyttöön, kun se on hyväksytty käyttöönotettavaksi loppukatselmuksessa.

Uudisrakennuksen rakentamiseksi ei katsota rakennuksen korjaus- tai muutostyötä tai rakennuksen laajentamista tai rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamista.

Energiatodistus on pakollinen olemassa oleville rakennuksille myynnin tai vuokrauksen yhteydessä

Energiatodistus tulee esittää olemassa olevan rakennuksen tai sen osan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.

Uudistetut todistukset tulevat käyttöön vaiheittain:

 • 1.6.2013: Uudisrakennukset, asuinkerrostalot ja
  uudehkot pientalot (otettu käyttöön vuonna 1980 tai
  sen jälkeen)
 • 1.7.2014: Rivi- ja ketjutalot sekä liike- ja toimistorakennukset
 • 1.7.2015: Hoitoalan rakennukset sekä kokoontumis- ja
  opetusrakennukset
 • 1.7.2017: Ennen vuotta 1980 käyttöönotetut pientalot

Energiatodistusta ei vaadita seuraavilta rakennuksilta:

 1. rakennus, jonka pinta-ala on enintään 50 neliömetriä;
 2. loma-asumiseen tarkoitettu rakennus, jota ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen;
 3. tilapäinen tai määräaikainen rakennus;
 4. teollisuus- ja korjaamorakennus, uimahalli, jäähalli, varastorakennus, liikenteen rakennus sekä rakennukseen liittyvä tai erillinen moottoriajoneuvosuoja;
 5. muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettu maatilarakennus, jossa energiantarve on vähäinen tai jota käytetään alalla, jota koskee kansallinen alakohtainen energiatehokkuussopimus (maatilojen energiaohjelma);
 6. rakennus, joka on suojeltu maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisella kaavalla, valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/1985), rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) tai sitä edeltävien lakien mukaisella päätöksellä tai rakennusta, joka sijaitsee maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen (SopS 19/1987) mukaisessa maailmanperintöluetteloon hyväksytyssä kohteessa tai on kohteena viranomaisten välisessä rakennuksen suojelua koskevassa sopimuksessa;
 7. kirkko tai muu uskonnollisen yhteisön omistama rakennus, jossa on vain kokoontumiseen tai hartauden harjoittamiseen taikka näitä palvelevaan toimintaan tarkoitettuja tiloja;
 8. kasvihuone, väestönsuoja tai muu rakennus, jonka käyttö tarkoitukseensa vaikeutuisi kohtuuttomasti, jos niihin sovellettaisiin rakennusten energiatehokkuutta koskevia säännöksiä ja määräyksiä, eikä
 9. puolustushallinnon käytössä oleva rakennus.

Kevennetty energiatodistusmenettely

Energiatodistus voidaan laatia kevennetyn menettelyn mukaisesti tietyissä erityistilanteissa.

Kevennettyä menettelyä voi käyttää jos myytävä tai vuokrattava kohde (rakennus, kiinteistö, huoneisto tai sen hallintaoikeus enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävässä asuinrakennuksessa) on arvoltaan vähäinen.

 • Kohteen arvo määritellään vähäiseksi jos kohteen myyntihinta alittaa 50 000 euroa.
 • Kohteen vuokra kuukaudessa alittaa 350 euroa.

Muu perusteltu syy kevennetyn menettelyn käyttämiseen:

 • Kohde myydään tai vuokrataan lähisukulaisten välillä
 • Kohdetta ei esitellä julkisesti myyntiä varten tai tarjota myytäväksi julkisesti esillä olevalla ilmoittelulla

Kevennetyn menettelyn mukaisesti energiatodistus laaditaan omalla lomakkeellaan, ja rakennuksen energiatehokkuutta kuvataan tunnuksella H.

Alkuperäinen julkaisu: Milloin energiatodistus tarvitaan ja milloin energiatodistusta ei tarvita? -Motiva.

Uudelleenjulkaisu: Kilpailuta Energiatodistus